Tuyển gấp 6 nam và 6 nữ đi đơn Đài chế biến thịt gà


30/05/2023
Đơn hàng chế biến thịt gà việc nhẹ lương cao ~35 triệu/tháng ở công ty Đông Phong, Đài Loan tại Năm Châu IMS.

<p> <em><strong>C&oacute; thể khẳng định Đ&agrave;i Loan l&agrave; một trong những quốc gia ph&aacute;t triển, thu h&uacute;t rất nhiều doanh nghiệp, người lao động đến đ&acirc;y l&agrave;m việc. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, c&aacute;c đơn h&agrave;ng XKLĐ Đ&agrave;i Loan lu&ocirc;n được lao động Việt Nam quan t&acirc;m ch&uacute; &yacute;. Đặc biệt, c&ocirc;ng việc chế biến thực phẩm l&agrave; đơn h&agrave;ng rất được y&ecirc;u th&iacute;ch, trở th&agrave;nh sự lựa chọn h&agrave;ng đầu của lao động Việt Nam. Vậy đ&acirc;u l&agrave; l&yacute; do khiến đơn h&agrave;ng chế biến thịt g&agrave; lại hot đến thế? Trong b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ chia sẽ một số th&ocirc;ng tin chi tiết về đơn h&agrave;ng n&agrave;y tới bạn.</strong></em></p> <h2> 1. Th&ocirc;ng tin đơn h&agrave;ng</h2> <p> Đơn h&agrave;ng chế biến thực phẩm &ndash; Thịt g&agrave; cho ứng vi&ecirc;n đang t&igrave;m kiếm cơ hội lao động tại Đ&agrave;i Loan, l&agrave;m việc cho c&ocirc;ng ty Đ&ocirc;ng Phong. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng việc kh&ocirc;ng qu&aacute; vất vả, ph&ugrave; hợp với điều kiện sức khoẻ cũng như tay nghề của lao động Việt Nam.</p> <p> <img alt="" src="/uploads/images/don-che-bien-thit-ga-dai-loan-moi.jpg" style="width: 640px; height: 427px;" /></p> <p> <strong>Th&ocirc;ng tin đơn h&agrave;ng chế biến thực phẩm &ndash; Thịt g&agrave; tại c&ocirc;ng ty XKLĐ Năm Ch&acirc;u IMS</strong></p> <p> C&ocirc;ng việc chủ yếu: Cắt lọc thịt g&agrave;, l&agrave;m c&aacute;c việc trong xưởng chế biến thực phẩm thịt g&agrave;, ph&acirc;n loại thịt g&agrave;, l&agrave;m thức ăn chăn nu&ocirc;i gia cầm, đ&oacute;ng g&oacute;i</p> <p> C&ocirc;ng ty tiếp nhận: C&ocirc;ng ty Đ&ocirc;ng Ph&ograve;ng, V&acirc;n L&acirc;m, Đ&agrave;i Trung</p> <p> H&igrave;nh thức tuyển: Gửi form</p> <p> Hợp đồng l&agrave;m việc: 03 năm</p> <p> Hồ sơ ph&aacute;p l&yacute; tiếp nhận lao động ngo&agrave;i nước: Hợp ph&aacute;p, mọi hồ sơ tiếp nhận đều được c&aacute;c cơ quan chức năng v&agrave; văn ph&ograve;ng đại diện Việt Nam tại Đ&agrave;i Loan thẩm định</p> <h2> 2. Điều kiện tham gia &nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p> Trong nhiều năm qua, Năm Ch&acirc;u IMS l&agrave; cầu nối giữa người lao động v&agrave; thị trường việc l&agrave;m tại Đ&agrave;i Loan. Trong đợt tuyển dụng lao động n&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đối t&aacute;c được ph&iacute;a Đ&agrave;i Loan hợp t&aacute;c v&agrave; ủy th&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m kiếm những lao động chất lượng v&agrave; ph&ugrave; hợp với c&ocirc;ng việc được giao. Dưới đ&acirc;y l&agrave; th&ocirc;ng tin về đợt tuyển dụng hot nhất n&agrave;y tại Năm Ch&acirc;u IMS:</p> <p> Số lượng cần tuyển: 6 nam v&agrave; 6 nữ lao động</p> <p> Độ tuổi: Từ 28 đến 33 tuổi</p> <p> Tr&igrave;nh độ học vấn: Cấp 3 trở l&ecirc;n</p> <p> Ưu ti&ecirc;n lao động đ&atilde; kết h&ocirc;n</p> <p> Đảm bảo sức khoẻ XKLĐ theo y&ecirc;u cầu chung</p> <h2> 3. Chế độ ph&uacute;c lợi v&agrave; điều kiện ca k&iacute;p</h2> <p> Tất cả c&aacute;c đơn h&agrave;ng chế biến thịt g&agrave; tại Đ&agrave;i Loan đều sẽ l&agrave;m việc trong mội trường sạch sẽ, tiện nghi với mức thu nhập cao v&agrave; thời gian l&agrave;m việc ổn định, hơn nữa c&aacute;c y&ecirc;u cầu của chủ sử dụng lao động đặt ra với người lao động cũng kh&ocirc;ng qu&aacute; ca. Đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c l&yacute; do ch&iacute;nh gi&uacute;p nhiều lao động đăng k&yacute; tham gia đơn h&agrave;ng.</p> <p> Mức lương cơ bản: ~35 triệu VNĐ</p> <p> Được tăng ca, l&agrave;m th&ecirc;m theo quy định</p> <p> Thời gian ứng tuyển v&agrave; thi tuyển gấp: 5/6/2023 đ&oacute;ng form</p> <p> C&ograve;n rất nhiều đơn h&agrave;ng Đ&agrave;i Loan cũng như nhiều c&ocirc;ng việc hấp dẫn kh&aacute;c tuy nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng thể thống k&ecirc; hết trong một b&agrave;i viết, h&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với Năm Ch&acirc;u IMS để nhận tư vấn miễn ph&iacute; v&agrave; c&aacute;c đơn h&agrave;ng tốt nhất th&aacute;ng n&agrave;y.</p> <p> &nbsp;</p>